Paleontology: General

View as:


A New Thalattosaurian (reptilia:Diapsida) from the Upper Triassic of Guizhou,China (E-Paper,pdf file)

A New Thalattosaurian (reptilia:Diapsida) from the Upper Triassic of Guizhou,China (E-Paper,pdf file)

Author : Cheng Yannian,Wu Xiaochun,Zuo Tenghuan Language : English Published on: 2007-01 Special
$5.00 Buy Now 
A New Titanosaur (Dinosauria:Sauropoda) from the Late Cretaceous of Guangxi,China (E-Paper,pdf file)

A New Titanosaur (Dinosauria:Sauropoda) from the Late Cretaceous of Guangxi,China (E-Paper,pdf file)

Author : Mo Jinyou,Huang Chaolin,Zhao Zhongru Language : Chinese Published on: 2008-01 Special
$5.00 Buy Now 
A New Triconodont (mammalia) from the Early Cretaceous Yixian Formation of Liaoning, China(E-Paper,pdf file)

A New Triconodont (mammalia) from the Early Cretaceous Yixian Formation of Liaoning, China(E-Paper,pdf file)

Author : Meng Jin,Hu Yaoming,Wang Yuanqing Language : Chinese Published on: 2005-01 Special
$5.00 Buy Now 
A New Vtverravid (mammalia, carntvora) from the Late Eocene of Tianyang, Guangxi(E-Paper,pdf file)

A New Vtverravid (mammalia, carntvora) from the Late Eocene of Tianyang, Guangxi(E-Paper,pdf file)

Author : Huang Xueshi,Zheng Jianxian Language : Chinese Published on: 2005-01 Special
$5.00 Buy Now 
A Parataxonomic Revision of the Cretaceous Faveoloolithid Eggs of China (E-Paper,pdf file)

A Parataxonomic Revision of the Cretaceous Faveoloolithid Eggs of China (E-Paper,pdf file)

Author : Zhang Shukang Language : Chinese Published on: 2010-01 Special
$5.00 Buy Now 
A Partial Skeleton of Macaca(Mammalia,Primates) From the Early Pleistocene Queque Cave Sit,Chongzuo,Guangxi,South China(E-Paper,pdf file)

A Partial Skeleton of Macaca(Mammalia,Primates) From the Early Pleistocene Queque Cave Sit,Chongzuo,Guangxi,South China(E-Paper,pdf file)

Author : Zhang Yingqi,Jin Zhangzhu,Gaojing Zhengcheng Language : English Published on: 2010-01 Special
$5.00 Buy Now 
A Porcupine (Rodentia, Mammalia) from Lufengpithecus Site, Lufeng, Yunnan (E-Paper,pdf file)

A Porcupine (Rodentia, Mammalia) from Lufengpithecus Site, Lufeng, Yunnan (E-Paper,pdf file)

Author : Wang Banyu,Zou Guoqin Language : Chinese Published on: 2005-01 Special
$5.00 Buy Now 
A Primitive Ornithopod from the Early Cretaceous Quantou Formation of Central Jilin, China(E-Paper,pdf file)

A Primitive Ornithopod from the Early Cretaceous Quantou Formation of Central Jilin, China(E-Paper,pdf file)

Author : Zan Shuqin,Chen Jun , Jin Liyong,Li Tao Language : Chinese Published on: 2005-01 Special
$5.00 Buy Now 

Copyright © 2021 China Scientific Books